Namensbedeutung Kind

Name

© Lallée UG

NAMEN 2012

Hintergrund Namensbedeutung Jungennamen mit YI

Jungennamen

AA  AE  AI  AM  AQ  BA  BE  BI  BM  BQ  CA  CE  CI  CM  CQ DA  DE  DI  DM  DQ  EA  EE  EI  EM  EQ
FA  FE   FI  FM  FQ GA  GE  GI  GM  GQ HA  HE  HI  HM  HQ  IA   IE    II   IM    IQ JA  JE    JI   JM   JQ
KA  KE  KI  KM  KQ  LA  LE   LI  LM   LQ MA  ME  MI  MM  MQ  N  NE  NI  NM  NQ  O  OE  OI  OM   OQ
PA  PE   PI  PM  PQ  Q  QE  QI  QM  QQ  RA  RE  RI  RM  RQ SA  SE   SI  SM  SQ  TA  TE   TI   TM   TQ
U  UE   UI  UM  UQ VA  VE  VI  VM  VQ  WA  WE  WI  WM  WQ  X  XE  XI  XM  XQ YA  YE  YI  YM  YQ  ZA  ZE  ZI  ZM  ZQNameBedeutungGeschlecht
YimeyamDer Name Yimeyam bedeutet "Hell".Jungennamen
YiskaDer Name Yiska bedeutet "die Nacht ist vergangen".Jungennamen


NameBedeutungGeschlecht

Jungennamen mit Y: YA-YD  YE-YH  YI-YL  YM-YP  YQ-YZ